Market Ttown Hua Hin
Market Village Hua Hin Youtube
Market Village Hua Hin Twitter
Market Village Hua Hin Facebook

จัดการฝึกอบรมทบทวนการดับเพลิงเบื้องต้น 2566

 จัดการฝึกอบรมทบทวนการดับเพลิงเบื้องต้น 2566

update 15 May 2023

ฝึกอบรมทบทวนการดับเพลิงเบื้องต้น สำหรับร้านค้าครัวร้อนและ Subcontact


มาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน จัดการฝึกอบรมทบทวนการดับเพลิงเบื้องต้น สำหรับร้านค้าครัวร้อนและ Subcontact ของศูนย์การค้า ประจำปี 2566   เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย การระงับอัคคีภัย การอพยพหนีไฟ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกฎกระทรวงกำหนด ตามมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย . 

#ห้างของเมืองหัวหิน #บ้านของชาวหัวหิน #ความสุขของทุกครอบครัว 

#MarketVillageHuahin ติดตามทุกเรื่องราวความสุข กิจกรรมมากมายที่ Line คลิกลิ้งค์ https://line/oWXRRmX www.marketvillagehuahin.co.th

POST COMMENT