Market Ttown Hua Hin
Market Village Hua Hin Youtube
Market Village Hua Hin Twitter
Market Village Hua Hin Facebook

ช้อปดีมีคืน 18ม.ค.-15ก.พ.66

ช้อปดีมีคืน 18ม.ค.-15ก.พ.66

update 18 Jan 2023

จากสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน รัฐบาลจึงได้ประกาศมาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย ภายในประเทศสำหรับบุคคลที่เสียภาษีเงินได้ ด้วยการนำค่าซื้อสินค้าและบริการมา ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนจ่ายจริง        รวมกันไม่เกิน 40,000 บาทต่อคน เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีในปี 2566 ลูกค้าซื้อสินค้าภายในศูนย์การค้านำใบกำกับภาษีมูลค่า 2,000 บาทขึ้นไปสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท สามารถรวมใบกำกับภาษีได้ จากร้านค้าภายในศูนย์การค้า และโฮมโปร โดยมาแลกรับ E-coupon ได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ของศูนย์การค้าฯ ลูกค้านำใบกำกับภาษีมูลค่า 2,000 บาทขึ้นไป ไม่เกิน10,000 บาท (สามารถรวมใบกำกับภาษีได้)จากร้านค้าภายในศูนย์การค้า และ โฮมโปร มาแลกรับ E-couponสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาท ได้ที่จุดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ( 3 สิทธิ์/ คน/ วัน)

POST COMMENT